Statut

Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku ‒ Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Towarzystwa jest nieoznaczony.

§ 3

 1. Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Kraków.
 2. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

 1. Towarzystwo używa pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich.
 2. Towarzystwo może używać wyróżniającego znaku graficznego.

§ 5

Towarzystwo może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Towarzystwo lub dla samego Towarzystwa.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. prowadzenie, promocja i popularyzacja badań naukowych nad historią i kulturą Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce,
 2. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami o podobnym charakterze.

§ 7

 1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
  1. gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Towarzystwa;
  2. wydawanie monografii, periodyków i czasopism, w tym wydawanie czasopisma pod nazwą “Studia Judaica”;
  3. działalność wystawienniczą;
  4. organizację wykładów, odczytów szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów, paneli dyskusyjnych i konkursów;
  5. organizowanie imprez kulturalnych i popularnonaukowych;
  6. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
  7. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
  8. nawiązywanie kontaktów i współpracę z krajowymi, międzynarodowymi oraz zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Towarzystwa;
 2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 3. Towarzystwo może prowadzić odpłatną działalność statutową.
 4. Towarzystwo może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego oraz innych formach prawnych.
 5. Działalność Towarzystwa opiera się również na społecznej pracy jego członków.

III. MAJĄTEK I DOCHODY TOWARZYSTWA

§ 8

 1. Środki finansowe na realizację celów statutowych Towarzystwa i pokrycie kosztów jego działalności pochodzą z:
  1. składek członkowskich Towarzystwa,
  2. darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych wniesionych przez osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej, obywateli państw obcych lub ośrodki zagraniczne,
  3. dotacji i subwencji, środków funduszów publicznych, grantów oraz środków Unii Europejskiej,
  4. nieruchomości i ruchomości nabytych przez Towarzystwo,
  5. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
  6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych pozyskanych przez Towarzystwo,
  7. przychodów z odpłatnej działalności statutowej
  8. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  9. nawiązek sądowych,
  10. dochodów z działalności gospodarczej.
 2. O podjęciu działalności gospodarczej i jej przedmiocie decyduje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§ 9

 1. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w § 8 pkt b winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Towarzystwu sum pieniężnych lub środków rzeczowych.
 2. W przypadku niemożności wykorzystania z obiektywnych lub losowych przyczyn środków wskazanych na określony cel, kwota ta przekazywana jest na rzecz Towarzystwa i o jej przeznaczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały.

§ 10

W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku wprost wyłącznie w sytuacji, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W innym przypadku Zarząd może złożyć jedynie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lub spadek odrzucić.

§ 11

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca drugiego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.

§ 12

 1. Rokiem obrachunkowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.
 2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące czynności związane z zarządem majątkiem Towarzystwa:
  1. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
  2. nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce prawa handlowego,
  3. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przewyższającej kwotę 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych),
  4. wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Towarzystwa na okres dłuższy niż 3 lata.

IV. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 2. Członkami Towarzystwa mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy.

§ 14

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Towarzystwa zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które dla realizacji celów Towarzystwa zadeklarują jego wsparcie materialne.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa.

§ 15

 1. Kandydat na członka zwyczajnego Towarzystwa składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek.
 2. O przyjęciu w poczet zwyczajnych członków Towarzystwa decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia w formie pisemnej osobę zainteresowaną.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 16

 1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma w szczególności prawo do:
  1. uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach i brania udziału w głosowaniu,
  2. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Towarzystwa,
  3. zgłaszania do organów Towarzystwa wniosków i postulatów w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwiania,
  4. korzystania z pomieszczenia i urządzeń Towarzystwa,
  5. uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
 2. Członek zwyczajny Towarzystwa jest zobowiązany:
  1. brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
  2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów stowarzyszenia,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 17

 1. Ustanie członkostwa w Towarzystwie następuje wskutek:
  1. pisemnej rezygnacji z członkostwa, złożonej do Zarządu,
  2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  3. likwidacji członka będącego osobą prawną,
  4. wykluczenia.
 2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  1. nieuzasadnionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 24 miesiące,
  2. postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
  3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Towarzystwa lub godzi w dobre imię Towarzystwa,
  4. działania na szkodę Towarzystwa.
 3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowanego.
 4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w pkt. 1 lit. a), b) i c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3 i 4, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie jednego miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

§ 18

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Towarzystwa na mocy uchwały Zarządu za okazaną pomoc w realizacji jego celów po złożeniu deklaracji oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Towarzystwa.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 3. Skreślenie z listy członków następuje zgodnie z § 17.

§ 19

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której tę godność nada Walne Zgromadzenie za szczególne zasługi dla Towarzystwa.
 2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Towarzystwa godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego, z wyłączeniem obowiązku płacenia składek.
 3. Walne Zgromadzenie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 17 ust. 2 lit. b, c i d.

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, ale nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

V. ORGANY TOWARZYSTWA

§ 21

Organami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Polubowny.

§ 22

 1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie spośród członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może zarządzić głosowanie jawne.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na czteroletnią kadencję.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  1. ustania członkostwa w Towarzystwie,
  2. pisemnej rezygnacji,
  3. odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

§ 23

 1. Uchwały wszystkich organów Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Walne Zgromadzenie

§ 24

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, raz na cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu według własnego uznania, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 liczby wszystkich członków Towarzystwa.
 4. Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia przynajmniej na dwa tygodnie przed jego terminem za pomocą poczty elektronicznej. W sytuacji braku wskazania adresu elektronicznego przez członka – listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wobec członka Walnego Zgromadzenia, który wskaże adres elektroniczny jako adres dla doręczeń, korespondencję skierowaną zgodnie z powyższą informacją członka, w razie braku potwierdzenia jej otrzymania, uznaje się za doręczoną prawidłowo najpóźniej z upływem 7 dni od dnia transmisji danych.
 5. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dołącza się proponowany porządek obrad.
 6. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków Towarzystwa, wówczas w drugim terminie posiedzenia jest ono władne do podejmowania uchwał odpowiednią większością głosów niezależnie od liczby osób obecnych na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie Towarzystwa zostali prawidłowo o nim zawiadomieni.
 7. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie.

§ 25

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
  1. uchwalanie planów działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z czteroletniej działalności Komisji Rewizyjnej,
  3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z czteroletniej działalności merytorycznej i finansowej Zarządu oraz za okres działalności minionej kadencji,
  4. udzielanie absolutorium Zarządowi, po rozpatrzeniu wniosków Komisji Rewizyjnej,
  5. wybór członków Zarządu,
  6. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  8. Zmiana Statutu Towarzystwa.
  9. podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku,
  10. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Towarzystwa.
  11. Walne Zgromadzenie obraduje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub poszerzony. Porządek obrad nie może być poszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub likwidacji Towarzystwa.
 2. Walne Zgromadzenie po otwarciu go przez Prezesa Zarządu wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, a na jego wniosek Sekretarza.

Zarząd Towarzystwa

§ 26

 1. Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes lub wskazany uchwałą Zarządu członek Zarządu.

§ 27

 1. Zarząd Towarzystwa kieruje działalnością Towarzystwa oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 2. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 28

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na pół roku.
 2. Prezes Zarządu może zwołać dodatkowe posiedzenie Zarządu.
 3. O terminie dodatkowego posiedzenia Zarządu Prezes Zarządu zawiadamia jego członków co najmniej na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 .

§ 29

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa.
 3. Przy głosowaniu uchwał dopuszcza się wykorzystanie środków elektronicznych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422.

§ 30

 1. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Wiceprezes, Sekretarz lub Skarbnik.
 2. W sprawach przekraczających kwotę 20.000 złotych (słownie: dwudziestu tysięcy złotych) konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 3. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.

§ 31

Do szczegółowego zakresu działania Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 2. opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Towarzystwa,
 3. sporządzania sprawozdań finansowych oraz z działalności merytorycznej Towarzystwa,
 4. zarząd majątkiem Towarzystwa,
 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 6. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów,
 7. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa i ponoszenie odpowiedzialności za realizację jego celów Statutowych,
 8. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Towarzystwa,
 9. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Towarzystwa
 10. nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
 12. przyjmowanie nowych członków.
 13. zwalnianie członka Towarzystwa w uzasadnionych przypadkach z obowiązku opłacania składek członkowskich na okres maksymalnie 2 lat

§ 32

 1. Do zadań Prezesa Zarządu należy, w szczególności prowadzenie bieżących prac Towarzystwa, organizowanie prac Zarządu i wykonywanie jego uchwał.
 2. Prezes Zarządu jest zwierzchnikiem pracowników Towarzystwa.

§ 33

 1. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów Statutowych Towarzystwa.
 2. Zarząd może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów Statutowych .
 3. Zarząd może powoływać zespoły doradcze.
 4. Zarząd powołuje i odwołuje redaktora naczelnego czasopisma “Studia Judaica” oraz redaktorów innych periodyków i serii wydawniczych.

§ 34

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu.
 2. Rezygnacja członka Zarządu wymaga formy pisemnej.
 3. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  2. nienależytego wypełniania powierzonej funkcji,
  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają one należyte wypełnianie funkcji lub gdy członek Zarządu swoim postępowaniem naraża dobre imię Towarzystwa,
  5. działania na szkodę Towarzystwa.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji

Zarząd w drodze uchwały uzupełni skład na okres do upływu kadencji.

Komisja Rewizyjna

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna jest organem o uprawnieniach kontrolnych i nadzorczych.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności zarządu,
  2. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  3. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
  4. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
  5. składanie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu.

§ 36

 1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej.
 2. Rezygnacja członka Komisji Rewizyjnej wymaga formy pisemnej.
 3. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
  2. nienależytego wypełniania powierzonej funkcji;
  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają one należyte wypełnianie funkcji lub gdy członek Komisji rewizyjnej swoim postępowaniem naraża dobre imię Towarzystwa,
  5. działania na szkodę Towarzystwa.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Komisja Rewizyjna w drodze uchwały uzupełni skład na okres do upływu kadencji.

§ 37

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu .

VI. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§ 38

 1. Spory między członkami, wynikające z działalności Towarzystwa, rozstrzyga Sąd Polubowny. Każda ze stron spornych wybiera z pomiędzy członków Towarzystwa Sędziego. Sędziowie zaś wybierają Przewodniczącego Sądu Polubownego.
 2. Sąd Polubowny rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Towarzystwa w zakresie:
  1. naruszenia przez członków Towarzystwa obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał organów Towarzystwa,
  2. sporów powstałych między członkami Towarzystwa na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Towarzystwa,
  3. wnoszonych skarg i zażaleń na członków Towarzystwa.
 3. Sąd Polubowny może orzec następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. karę finansową do 5-krotnej wysokości składki członkowskiej,
  3. wykluczenia członka z Towarzystwa.
 4. Od orzeczenia Sądu Polubownego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia złożone za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana nazwy, celu, statutu Towarzystwa

§ 39

 1. Zmiana celu Stowarzyszenia i jego nazwy może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.
 2. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

Likwidacja Towarzystwa

§ 40

 1. Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa.
 2. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu, jeśli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Likwidatorzy podejmą czynności niezbędne dla zakończenia działalności Towarzystwa, a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy; ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania. Wynagrodzenie likwidatorów obciąża majątek Towarzystwa.
 4. W granicach czynności wymienionych w ust. 3 likwidatorzy mają prawo reprezentowania Towarzystwa. Rozporządzenie majątkiem nieruchomym Towarzystwa wymaga zgody wszystkich likwidatorów.
 5. Pozostały po likwidacji majątek towarzystwa zostaje podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 6. Księgi i dokumenty po zakończeniu postępowania likwidacyjnego Towarzystwa zostaną złożone w jednostce, która przejmie majątek pozostały po likwidacji Towarzystwa.