Jerzy Ochmann

Jerzy Ochmann   

Życiorys

Urodziłem się 12 marca 1934 w Warszawie. W latach 1957-63 studiowałem na Uniwersytecie w Poznaniu. Od r. 1964-1974 pracowałem na Uniwersytecie Wrocławskim (w Katedrze Historii Filozofii). Od 1973 pracowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (w Instytucie Religioznawstwa): jako adiunkt (1973-85), docent (1985-1096), profesor nadzwyczajny (1996-2002), profesor zwyczajny (2002-2004). Od 2004 jestem profesor emeritus. Po przejściu na emeryturę pracuję (od 2004 – do dziś) w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron” (WSBPI).

Stopnie uniwersyteckie

Magisterium: Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Klasycznej  Uniwersytetu w Poznaniu (1963).

Doktorat: Wydział Filozoficzny, Instytut Filozofii Uniwersytetu we Wrocławiu (1970).

Habilitacja: Wydział Historyczno-Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,(1980).                                                                                                                                                                                                    

Profesor nadzwyczajny: Uniwersytet Jagielloński, Kraków (1996). Profesor zwyczajny (belwederski) Uniwersytet Jagielloński, Kraków, (2002). 

Numer identyfikacyjny w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego: 59. 394.

Numer Orcid: https://orcid.org/0000 0002 9624 8830.

Członkowstwo w organizacjach naukowych

1. Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich (Warszawa- Kraków, PTSŻ, EAJS – od jego początku r. 1995).

2.Honorowe członkowstwo Polskiego Towarzystwa Studiów żydowskich. Kraków, Polska Akademia Umiejętności, przydzielone dnia 26 września 2018.

3. Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa (byłem jego założycielem w r. 1975). W r.1991 i 1992 przyczyniłem się do wysłania naszych studentów na dwa kursy języka hebrajskiego w Ulpian Academy in Israel. W ciągu dwóch lat (1991 i 1992) wyjechało łącznie sześć osób, z których wielu pozostało pracownikami UJ. Udzielałem sporo zachęt i poparć na różnego rodzaju wyjazdy, kursy i konferencje w kraju i za granicą. 

Odznaczenia

Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski udzielony przez Prezydenta A.Kwaśniewskiego dnia 14 lipca 2003. Numer 148-2003-20 . Dekoracja: dnia 13. X.2003.

DOROBEK NAUKOWY

Książki

1. Historia filozofii żydowskiej Tom I. Starożytna filozofia żydowska, 1992, Kraków, UJ, s.155.

2. Historia filozofii żydowskiej Tom II. Średniowieczna  filozofia żydowska  1995, Kraków,  Universitas,  s.516. 

3. Historia filozofii żydowskiej T.VI. Peryferie filozofii żydowskiej, 1997, Universitas, Kraków, s.561. 

4. Historia filozofii żydowskiej T.III., Filozofia Oświecenia żydowskiego, 2000, Universitas, Kraków, s.616. 

Artykuły 

1. (17). Badania religioznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim od początku do r.1800  Studia Religiologica 20 (1987) 7-54.

2. (24). Etyka żydowska. Między etyką religijną a etyką narodową [w ] J.Pawlica i B.Szymańska (eds.): Człowiek i uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach,   1993, Kraków, UJ, s.163-175

3. (25). My Encounter with Jewish Philosophy [w ]  A Global Approach to Higher Education: The International Center for University Teaching of Jewish Civilization, 1994,Jerusalem.

4. (26). Problem of Suffering in Jewish Theology, Philosophy and Mysticism [w] J.Pawlica (ed.)  Suffering As Human Experience. Proceedings from VI Jagellonian Symposium on Ethics Cracow, 6-8 June, 1994, Kraków, UJ, 1994, s.93-104. 

5. (30). Pewne aspekty autokreacji w rozwoju narodu żydowskiego [w: ]   Pawlica J.(ed.):  Autokreacja człowieka – między wolnością  a zniewoleniem. Materiały VI Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego Kraków, 5-6 czerwca 1995, 1995, Kraków UJ, s.137-147. 

6. (31). Myśl apokaliptyczna w judaizmie Przegląd Religioznawczy 2,180 (1996) 1-30 

7. (32).  Imię Boże w religii, mistyce, magii i pietyzmie żydowskim Przegląd Religioznawczy 3,181 (1996) 25-37.

8. (33).  The anthropological concepts in the Philosophy of Jewish Medicine [w:]  International Conference Man-Medicine-Philosophy. Tradition  and Prospects. Programme. Abstracts. Participants.  Krakow-May, 9-11.1996, s.40- 55. 

9. (35).  Aspekty etyczne w miedzykulturowych relacjach Zydow w XX wieku [w] J.Pawlica (ed.):  Etyka i życie publiczne, UJ, Kraków, 1997, s. 88-94. 

10. (38).  Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie  [w:] J.Pawlica (ed.): Etyka a prawo i praworządność Kraków, UJ, 1998, s.125-137.

11. (39). Dialog między religiami jako współtworzenie klimatu dla uniwersalizmu [w:] S.Gajda i H.J.Sobeczko (eds.) Człowiek -Dzieło-Sacrum 1998, Opole, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, s. 556, s. 185-194.

12. (40). Filozofia w Instytucie Religioznawstwa UJ w okresie 25 lat jego istnienia  Edukacja Filozoficzna 27 (1999) s. 315-335.

13. (42). Relacje między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem w ich drodze do  uniwersalizmu [w:] Forum Myśli Wolnej 1(1999)15-17.

14. (43). Syjonizm. U źródeł państwowości Izraela  Nomos 24/25 (1998/99) 97-111.

15. (44). Fundamnetalizm jako obrona wartości, WSP Częstochowa 20/6/1999, s. 62-72.

16. (45). Relacje między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem w ich drodze do uniwersalizmu na łamach „Dialogue and Humanism” Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie, 20/6/99 (1999), s.83-87.

17. (46). Antynomizm w etyce żydowskiej [w:] J.Pawlica (ed.) Spór o etykę. Materiały X Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego Kraków 4-5 czerwca 1998, 1999, Kraków, UJ, s.25-35.

18. (47). Korzenie bogotwórstwa czyli żydowskie korzenie rosyjskiego “bogostroitielstwa”[w:] Z.Stachowski (wyd.) Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich,  Warszawa-Tyczyn, 1999,  PTR,  s. 84-99.

19. (48). Żydowski kantyzm, postkantyzm i neokantyzm. Aspekty etyczne [w:] K.Pilarczyk i S.Gąsiorowski (wyd.) Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich T. 2. Materiały z konferencji w Krakowie24-26.XI 1998, 1999, Kraków, PAU, s.413-432.

20. (49). Avicebron, Majmonides, Średniowieczna filozofia żydowska Encyklopedia PWN (hasła)

21. (51). Żydzi – naród etycznie wybrany Forum Myśli Wolnej, 2001, Kraków 2-3, s.25-28.

22. (53). Józef Sołowejczyk a filozoficzne płaszczyzny dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej połowie XX w. [w] J.Baniak (wyd.) Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu. Studia i materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A.Mickiewicza,  Poznań, 48 (2002) s. 207-220.

23. (54). Koncepcja Żyda jako « istoty etycznej » Res Humana 4/59 (2002), s. 16-19.

24. (55) Fundamentalizm jako droga do uniwersalizmu, Nomos, 37/38, 2000, 95-106. 

25. (56). Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku Jacob Joseph Petuchowski  (1925-1991 ) [w] J.Baniak (wyd.): Filozofia dialogu, Drogi i formy dialogu, Poznań, 2002, UAM,1, s.137-143

26. (58). „Izrael katolicki” Salomona Schechtera (1847-1915) [w] K.Pilarczyk (ed.): Studia Judaica. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich .Kraków 27 listopada 2002, 2002, Kraków, Societas Vistulana, s. IV, XLIII-XLIV.oraz T.III, Suplement nr 1 do Studia Judaica, 2003 s. 321-333.

27. (59). Jak współcześni Żydzi postrzegają Jezusa i chrześcijaństwo, Przegląd Religioznawczy 2,208 (2003) 85-109; oraz w: (Z. Stachowski, red.), Religioznawstwo Polskie XXI wieku, 2005, PTR, Tyczyn, 

28. (60). Tajemnicze przywileje wiary. Leo Baeck’a koncepcja dialogu [w] J.Baniak (red.) Filozofia dialogu (Poznań) 3 (2005), s.71-89.

29. (61). Metodologia Filozofii Religii (A.Neher) [w] J.Baniak (red.) [w ] Problematyka i metodologia Filozofii Religii, 2005, Poznań, Wyd. Uniw. Im. A. Mickiewicza s. 15-33.

30. (63). Wartości żydowskie w dokumentach Unii Europejskiej [w] Z.Drozdowicz (red.) Europa wspólnych  wartości, 2005,Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s.77-85.

31. (64). Wyobraźnia – niedostrzegany przyjaciel dialogu międzyreligijnego (Richard L. Rubenstein), [w] J.Baniak (red.) Różnorodność form dialogu międzyreligijnego, 2005, Poznań, Wyd. Uniw. Im. A. Mickiewicza s. 75-95

32. (68). Metoda rekonstrukcjonizmu w filozofii religii (M.M.Kaplan) [w] J.Baniak (red.) Bóg i człowiek w filozofii religii, problem relacji wzajemnych, Filozofia religii, 2 (2006) s.113-128, Poznań, UAM.

33. ( 69). Koncepcje antropologiczne w filozofii medycyny żydowskiej, Nomos,53/54(2006), s.59- 84.

34. (71). Cywilizacja jako łącznik dialogu. M.M.Kaplan (1881-1982), Filozofia Dialogu. Społeczny  wymiar i kulturowy kontekst dialogu, Poznań, UAM, 5, (2007), s. 81-92.

35. (72). Potrzeba jako wizerunek bytu w filozofii Heschela [w:] K.Pilarczyk, Żydzi i judaizm we współczesnych  badaniach polskich,  IV, 2007, s. 29-44 [oraz w] Studia Judaica 2(18) 2006, s. iii, L [=50].

36. (73). Heschel in the United States (1940-1972).  Clashes and the Synthesis of the European and American Mentality, Studia Judaica 11, 2 (23), 2008, s.255-291.

37. (74). Cywilizacja jako alternatywa  religii [w:] Międzynarodowy Kongres Religioznawczy. O wielowymiarowości badań religioznawczych. Biuletyn [Informator], Poznań 8-10 września 2008, s. 13, 61.

38. (75). Nicość realna: Heidegger, Sartre, Welte, Neher [w:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa, 15-20 września 2008, Księga streszczeń, Warszawa, Semper, s. 32,263-4,648.

39. (79). Cywilizacja jako alternatywa  religii. M.M. Kaplan (1881-1982) [w:] Z. Drozdowicz (red.) O wielowymiarowości badań religioznawczych, 2009, UAM,  Poznań, s. 181-204. 

40. (80). Nicość realna: Heidegger, Sartre, Welte, Neher. Poznańskie Studia Teologiczne, Poznań, UAM, Wydział Teologiczny, 23,2009, s.247-264.

41. (83). Dialog żydowsko-chrześcijański w Stanach Zjednoczonych Ameryki promowany przez Żydów-ateistów [w:] J. Baniak (red.), Filozofia dialogu, Poznań, 8 (2009), s.67-87. 

42. (84).  Instytut Trzeciej Świątyni, Forum Myśli Wolnej, 44-45, Kraków, (2009) s.9-17.

43. (87). Krytyka dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Yehasjahu Leibowitz [w:]  M.Olszycki, W.Radecki (red.), Memoriale Domini, 2010, Gniezno, s. 375-385.

44. (90). Miłość drugiego człowieka w nurcie „Judaizmu Humanistycznego” [w:] Wojciech Szczerba, Mariusz Turowski, Jacek Zieliński (red.),  Teologia bliźniego. Obraz bliźniego a obraz Boga w religiach monoteistycznych, 2010, Muzułmańskie Stowarzyszenie kształtowania Kulturalnego, Wrocław, s. 155-174. 

45. (91). Twój wróg jest twoim przyjacielem. Etyka paradoksu Nahuma Goldmana [w:] M. Szulakiewicz (red.),   Religie i religijność w świecie współczesnym. III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, 2011, Toruń, UMK, s. 81, 210, [oraz] Przegląd Religoznawczy 2011, 3/241, s. 15-32. 

46. (92). Korzenie Musaru na ziemiach polskich, Studia Europaea Gnesnensia, Seria Monografie, tom VIII. Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda, 2012, s. 305-324.

47. (95). Żyd – człowiekiem paradoksu. Filozofia paradoksu Nahuma Goldmana, Studia Europaea Gnesnensia, Seria Monografie, tom VIII. Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda, 2012, s. 323-353.

48. (97).  Polski rodowód “wojowniczości” syjonizmu [w:] H.Ćwięk (red.) Res Politicae, 2015, Częstochowa, T. 7, s. 163-197.

49. (100). Pogarda emancypacji na rzecz strategii wyższej. Syjonizm [w:] A.Zasuń (red.) Pogranicze religii i polityki. Wybrane problemy. Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2016, s.105-126,155,161. 

50. (101).  Cywilizacja żydowska w teologii, filozofii, mistyce i syjonizmie [w:] Żydzi i judaim we współczesnych badaniach polskich, 2016, T. VI, s. 111-134.

51. (102).  Revision of traditional jewish values in Zionism [w:] Ł. T. Sroka and B. Brutin (eds.), Polish-Israeli cooperation experience. From Zionism to Israel. Collection of Studies,  Krakow-Kefar Sava, s. 14-51,

52. (104). Religia w służbie polityki. Mistyka syjonizmu religijnego, Studia Europaea Gnesnensia 13, 2016, s. 121-161. 

53. (105). Wkład syjonizmu religijnego w politykę i sukcesy syjonizmu, Przegląd Religioznawczy 2015 2/256, s. 25-68. 

54. (115). Feminizm w syjonizmie [w:] P. Podeszwa, W. Szczerbiński (red.) Israel od marzenia do spełnienia. “A jeśli zechcecie, nie będzie to baśnią (Theodor Herz), 2018, UAM, Gniezno, s. 67-78.

55 (133) Logika żydowska i jej specyfika, Przegląd Religioznawczy 2 (280) 2021, s. 64-84.

….56 (119)  Syjonizm zielony. Ekologia jako sacrum [Kraków, 2019, w druku].

….57 (118). Proroctwa biblijne w interpretacji syjonizmu, żydowskiego personalizmu, egzystencjalizmu i fenomenologii [2021, UAM. Poznań [w druku].

Przekłady

1. (6). Will Herberg: Judaizm i chrześcijaństwo. Ich jedność i różnica. Podwójne przymierze w boskiej strategii zbawienia, Przegląd Religioznawczy 2,208 (2003) 94-109 [przekład z amerykańskiego: Judaism and Christianity. Their Unity and Difference, 1952].

2. (7). Will Herberg: Jak Żyd postrzega Jezusa, Przegląd Religioznawczy 2,208 (2003) 87-94 [przekład z amerykańskiego: A Jew looks at Jesus, 1966].

MAGISTERIA 

    1 (1). (1985) Fałowski Janusz: Filozofia religii Mojżesza Majmonidesa.

    2 (4). (1986) Mech Krzysztof: Homo religiosus w koncepcji Martina Bubera.

    3 (5). (1986) Palczewski Lech: Martina Bubera krytyka religii zinstytucjonalizowanych w “Ich und Du”.

    4 (7). (1987) Szczurek Andrzej: Martyrologia  Żydów w czasie II wojny światowej i jej implikacje w filozofii religii.

    5 (9). (1989) Romańska Renata: Filozoficzne interpretacje “cywilizacji religijnej” w judaizmie.

    6 (10).  (1990) Galas Michał: Ewolucja idei mesjańskiej w judaizmie w koncepcji Gershoma Scholema.

     7 (11).   (1990) Stanuch Stanisław: Terapeutyczna funkcja religii w ujęciu Richarda Rubensteina.

     8 (12).  (1991) Olimpia Maciejewska-Jeżowska: Teoria przymierza jako fundamentalna kategoria judaizmu.

9 (15).(1992) Pajchert Barbara: Spotkanie z kobietą i synem jako wybawienie człowieka z tragedii samotności w  świetle filozofii Emanuela Levinasa.

      10 (16). (1992) Sikora Tomasz: Mediator i czas. Z zagadnień interpretacji  symboliki akwatystycznej w mistyce żydowskiej.

11 (17).(1995) Kawiorski Jan : Filozofia relacji : w poszukiwaniu istoty człowieka (F.Rosenzweig, M.Buber i E.Levinas).

12 (23). (1998) Jasiak Józef: Zło w nauczaniu Jakuba Franka.                                                                                                                          

    13 (29). (1999) Sylwia Pietruszka: Krew jako symbol religijny w judaizmie.

    14 (30). (1999) Beata Wiśniewska: Adaptacja mitów hebrajskich w chrześcijaństwie i islamie. 

   15 (34). (1999) Przemysław Ptak: Wolność człowieka w ujęciu Hanny Arendt.

   16 (37). (1999) Magdalena (Wcisło) Curzydło: Próby wskrzeszenia Kościoła judeochrześcijańskiego we współczesnym Izraelu (według O. Daniela Rufeisena OCD)

    17 (38). (1999) Marzena Żaba: Mesjanizm w syjonizmie.

    18 (43). (2000) Karol Reszka: Żydowska teologia wyzwolenia. 

    19 (41)(2000) Małecka Katarzyna:  Etyka-Prawo-Religia-Relacje. Ujęcie komparatystyczne wybranych państe, kultur i doktryn obszaru basenu Morza Śródziemnego i Europy.

   20 (47). (2000) Dorota Dżumała: Fundamentalizm żydowski a muzułmański.

    21 (49). (2001) Katarzyna Wolska: Problem substytucji w filozofii R.L Rubensteina

   22 (50). (2001) Barbara Siwik (Kafel): Człowiek wobec tradycji. Wątki żydowskie i antropologiczne w myśli Leo Straussa (Instytut Filozofii). 

    23 (51). (2001) Ewa Zięba: Personalizm Sołowejczyka w dialogu z innymi personalizmami: żydowskimi i katolickim.

    24 (53). (2001) Jacek Poprawski: Koncepcja Boga w filozofii żydowskiej (Instytut Filozofii).

    25 (60). (2003) Katarzyna Skrobot: Dialog filozoficzny. Josif Jacob Petuchowski i jego szczególna rola w dialektyce chrześcijańsko-żydowskiej XX wieku.

    26 (61). (2003) Agnieszka Rzymkiewicz: Louis Jacobs. Jego teologia, mistyka i filozofia.

     27 (65). (2003) Robert Gałkiewicz : Wojownicy Boga. Zjawisko wojny w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. 

   28 (67). (2004) Tomasz Lewkowicz: Cierpienie. Jego interpretacje teologiczne i filozoficzne.

   29. (71) (2004) Guja Jowita:  Koncepcja zła w filozofii Hanny Arendt

    30 (68). (2004) Maria Łenyk: Mistycyzm A.J.Heschela.

    31 (72). (2004) Robert Wucke: Dialog protestancko-żydowski.Franz    Rosenzweig – Dietrich Bonnhoeffer

32 (73). (2004)Kosakowska Ksenia, The anthropology of M.M. Kaplan   

33 (95). (2006) Ryszkowska-Kotula Diana: Wpływ chasydyzmu na kształtowanie się zwyczajów na Podkarpaciu.

    34 (96). (2006) Rzeszutek Elżbieta: Świętość kobiety judaizmie, katolicyzmie i islamie 

Promocja doktoratów

  1. Leszek Hońdo (Obrona: 17.VI.1993; zatwierdzenie: 18.VI.1993), Religia w ujęciu Franza Rosenzweiga 
  2. Michał Galas (Otwarcie 19.V.1995, obrona: zatwierdzenie 12.IX.1997) Mesjanizm żydowski w Polsce w świetle badań Gershoma  Scholema
  3. Anna Łysiak (otwarcie 20.V.2004, obrona 13.XII.2007) Judaizm rabiniczny i współczesny w pismach teologów katolickich w Polsce w latach 1918 – 1939.
  4. Kazimierz Krzykalski (otwarcie 18.I.2001, obrona 28.IX.2010) Od nacjonalizmu do uniwersalizmu. Martina Bubera interpretacje chasydyzmu.

Doktoraty rozpoczęte

(przewody rozpoczęte, otwarte przez Radę Wydziału, ale nie zrealizowane)

Józef Stadniczenko (Otwarcie: 10.I.1995). Problematyka filozoficzno-socjologiczna w księgach prorockich Starego Testamentu. Recenzenci: W. Stróżewski, Jan Drabina.

Barbara Kafel (otwarcie: 20.I.2005). Mistyczne wątki obecne w antropologicznych koncepcjach wybranych filozofów żydowskich  w  XX wieku. Recenzenci: Józef Lipiec; Daniel Grinberg

Magdalena Curzydło (Otwarcie 24.II.2005). Judeochrześcijaństwo Daniela Rufeisena OCD. Recenzenci: Michał Czajkowski; Jan Drabina.

Recenzje doktoratów, habilitacji, profesury

1. Jacek Sieradzan: Szaleństwo w kontekście religii świata (2004)

2. Janusz Maj: Dialogiczno-estetyczny wymiar filozofii Franza  

      Rosenzweiga (myślenie mowy- liturgia – piękno) (20.VI.2007).

3. Piotr Majdanik: Prawa Noachickie w ujęciu Majmonidesa. Miszne 

       Tora. Milchot melachim u-milchamot 8-10 (2012).

4. Stanisław Cinal  (1998 – habilitacja), UJ, Kraków.

5. Jan Doktór (1999 – habilitacja), UW, Warszawa.

6. Krzysztof Pilarczyk (2004 – profesura), UJ, Kraków.

Przedmioty dydaktyczne

Filozofia żydowska: 1995/6,1997/8,1999/2000, 2001/2, 2003/4, oraz w 

cyklu Filozofia religii świata (1996-2004).

Mistyka żydowska: 1996/7, 1998/9, 2000/01, 2002/3.

Etyka żydowska: w cyklu Etyka religii świata (1996-2004).

Konferencje w Polsce 

1 (3). 8-9 XI.1984, Kraków, UJ. Temat konferencji:  Dziesięciolecie Instytutu Religioznawstwa UJ. Tytuł referatu: Badania Religioznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim  od początku do r. 1800. 

2 (5). 7-8. VI.1993, Kraków, UJ.Temat konferencji:  Człowiek i uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach. Tytuł referatu: Etyka żydowska. Między etyką religijną a etyką narodową.  

3 (6). 18-19. XII.1993, Kraków, UJ;Temat konferencji:  Religion seen from the perspective of XX-th Century; Tytuł referatu: The Mysticism of Social Particularism. 

4 (8). 27. V. 1994, Kraków UJ. Temat konferencji: Imię Boga w religiach świata. Tytuł referatu:  Imię Boga w teologii, filozofii i mistyce żydowskiej. 

5. (9).  6-8.  VI.1994, Kraków, UJ.Temat konferencji:  Cierpienie jako doświadczenie ludzkie. Tytuł referatu: Problem cierpienia w teologii, filozofii i mistyce żydowskiej. 

6. (10). 25.IX.-1.X.1994, Warszawa, Uniwersytet Warszawski. Temat konferencji:  Dialogue and Humanism. Tytuły referatów: 1.  Dialog jako współtworzenie klimatu dla uniwersalizmu. 2.:  Relacje między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem w ich drodze do uniwersalizmu.

7. (11). 8-10. XII.1994, Rzeszów, WSP. Temat konferencji: Uniwersalność  filozofii a tradycje narodowe. W kręgu doświadczeń narodów słowiańskich. Tytuł referatu: Polska obszarem symbiozy mistyk, pietyzmów i paranauk wielu religii.

8.(12). 5-6.VI.1995, Kraków, UJ. Temat konferencji:  Autokreacja człowieka – między wolnością  a zniewoleniem. Tytuł referatu: Pewne aspekty autokreacji w rozwoju narodu żydowskiego. 

9 (14). 9-11.V.1996, Kraków, UJ.Temat konferencji:  Człowiek – Medycyna – Filozofia. Tradycje i perspektywy. Man – Medicine – Philosophy. Tradition and Prospects. Tytuł referatu:  The Anthropological Concepts in the Philosophy of  Jewish Medicine. 

10. (15). 3-4.VI.1996, Kraków, UJ. Temat konferencji:  Etyka a życie społeczne. Tytuł referatu: Aspekty etyczne w międzykulturowych relacjach Żydów w XX wieku. 

11. (17). 2-3.VI.1997, Kraków, UJ. Temat konferencji:  Etyka a prawo Tytuł referatu: Etyka prawna i ponadprawna w judaizmie. 

12. (18). 18-19.IX.1997. Rzeszów WSP. Temat konferencji:  Religioznawcze i filozoficzne koncepcje integracji  europejskiej w myśl narodów słowiańskich. Tytuł referatu: Korzenie bogotwórstwa czyli żydowskie korzenie prawosławnego bogostroitjelstwa. 

13. (19). 12-13.II.1998. Kraków, UJ. Temat konferencji:  Religie w życiu politycznym i społecznym. Tytuł referatu: Syjonizm. U źródeł państwowości Izraela. 

14. (20). 4-5.VI.1998 . Kraków, UJ. Temat konferencji:  Spór o etykę. Tytuł referatu:  Antynomizm w etyce żydowskiej. 

15 (21). 24-26.XI.1998, Kraków, UJ. Temat konferencji: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Tytuł referatu: Żydowski kantyzm, postkantyzm i neokantyzm. Aspekty etyczne.

16 (22). 3-5.XII.1998, Rzeszów WSP.Temat konferencji: Europa środkowo-wschodnia wobec wyzwań nowej duchowości. Tytuł referatu: Współczesne zmagania o wartości w Europie Środkowej.

17. (23). 4-5.XII.1999, Kraków, UJ. Temat konferencji: Religie i Kościoły a władza i idee polityczne. Historia i współczesność. Tytuł referatu: Wpływ idei niemieckiego Oświecenia na przemiany religii żydowskiej (XVIII-XIX w.).

18. (28). 13.III.2001 Kraków, Kuźnica.Temat konferencji: Koncepcja narodu jako społeczeństwa etycznego. Tytuł referatu: Żydzi – naród wybrany do etyki wyższej.

19. (29). 10.IV.2001, Kraków, Kuźnica. Temat konferencji: Koncepcja człowieka jako istoty etycznej.Tytuł referatu: Antropologia etyczna w judaizmie.

20. (30). 6-7.VI.2001, Poznań, UAM. Temat konferencji: Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu. Tytuł referatu: Filozoficzne płaszczyzny dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w drugiej  połowie XX wieku. J.D.Sołowejczyk.

21. (31). 12-13.VI.2002, Poznań, UAM. Temat konferencji: Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu. Tytuł referatu: Dialog filozoficzny między judaizmem a chrześcijaństwem w XX wieku. Jacob Joseph Petuchowski (1925-1991).art. 56.

22. (32). 26-27.XI.2002, Kraków, UJ. Temat konferencji: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Tytuł referatu: Izrael katolicki Salomona Schechtera.

23. (33). 18-20. IX. 2003. Tyczyn. Temat konferencji: Religioznawstwo polskie w XXI wieku. Tytuł referatu: Jak Żydzi widzą Jezusa i chrześcijaństwo.

24. (34). 23-24.VI.2004, Poznań, UAM. Temat konferencji: Wielowymiarowy charakter dialogu i jego rola w życiu ludzi. Tytuł referatu: Mistyka w służbie dialogu. A.I.Kook (1865-1935).

25. (35). 14-18.IX.2004, Szczecin. U.Szczeciński. Temat konferencji: VII Zjazd Filozofii Polskiej. Tytuły referatów: (1) Wiara, za którą kryją się tajemnicze przywileje (Leo Baeck, 1873-1956); (2) Przykazania, za którymi kryją się tajemnicze przywileje (Leo Baeck, 1873-1956).

26. (38). 8-11.VI.2005, Kicin-Poznań,UAM. Temat konferencji: Europa wspólnych wartości. Tytuł referatu: Wartości żydowskie w dokumentach Unii Europejskiej.

27. (39). 29-30.VI.2005, Poznań, UAM. Temat konferencji: Różnorodność form dialogu między-religijnego. Tytuł referatu: Wyobraźnia – niedoceniony element dialogu międzyreligijnego. (Richard. L. Rubenstein).

28. (36). 23-24.II.2005, Poznań, UAM. Temat konferencji: Metodologiczne założenia i problematyka Filozofii Religii. Tytuł referatu: Metodologia filozofii religii. André Neher.

29. (40). 22-23.II 2006, Poznań, UAM. Temat konferencji: Bóg i człowiek w filozofii religii. Problem relacji wzajemnych. Tytuł referatu: Metoda rekonstrukcjonizmu M.M. Kaplana w filozofii religii. 

30. (41). 28-29.VI.2006, Poznań, UAM. Temat konferencji: Społeczny i kulturowy wymiar dialogu. Tytuł referatu: Cywilizacja jako łącznik dialogu (M.M.Kaplan).

31. (42). 6-7.II.2007. Kraków, PAU; Temat konferencji: W stulecie urodzin Abrahama Joszuy Heschela. Tytuł referatu: Potrzeba jako wizerunek bytu w filozofii A.J.Heschela.

32. (43). 25- 28.VI.2007,  Warszawa, U.Warszawski. Temat konferencji: A.J.Heschel. Philosophy and Inter-religious Dialogue between Poland and America. Tytuł referatu: Heschel in the USA (1940- 1972). Clash and Synthesis of the European and American Mentality.

33. (44). 8-10. IX.2008, Poznań, UAM. Temat konferencji: O wielowymiarowości badań religioznawczych. Tytuł referatu: Cywilizacja jako alternatywa religii. M. M. Kaplan. 

34.  (45). 15-20.IX.2008, Warszawa, U.Warszawski. Temat konferencji: VIII Polski Zjazd Filozoficzny. Tytuł referatu: Nicość realna: Heidegger, Sartre, Welte , Neher i inni.

35. (47). 16.I.2010, Gniezno, UAM. Temat konferencji: Europa-Polska-Judaizm. Judaizm i chrześcijaństwo. Razem czy osobno. Tytuł referatu: Krytyka dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Yehasjahu Leibowitz.

36. (48). 13.X.2010, Wrocław, Wyższa Szkoła Teologikalna. Temat konferencji: Teologia bliźniego. Relacja człowieka do człowieka a obraz Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Tytuł referatu: Miłość drugiego człowieka w nurcie Judaizmu Humanistycznego.

37. (49). 18-19.I.2011, Gniezno, UAM. Temat konferencji: Żydowski obraz Polski. Raj czy piekło. Tytuł referatu: Polskie korzenie Musaru.

38. (50). 18.V.2011, Kraków, PAU. Tytuł konferencji: Sekcja Studiów Żydowskich. Tytuł referatu: Metody pedagogiczne Musaru. 

39. (51). 12-15.IX.2011, Toruń, PTR. Temat konferencji: Religie i religijność we współczesnym świecie. Tytuł referatu:  Twój wróg jest twoim przyjacielem. Filozofia Nahuma Goldmana.

40. (53). 18-19.I.2012, Gniezno, UAM. Temat konferencji: Polski obraz Żyda Tytuł referatu: Żyd – człowiekiem paradoksu. Filozofia paradoksu Nahuma Goldmana.

41. (54). 17-18.I.2013, Gniezno, UAM. Temat konferencji: Wschodnioeuropejski judaizm a kwestia tożsamości żydowskiej. Tytuł referatu: Polski rodowód „wojowniczości” syjonizmu.

42. (56). 17.I.2014. Gniezno UAM. Temat konferencji: Emancypacja i asymilacja Żydów w Europie środkowo-wschodniej. Tytuł referatu: Pogarda emancypacji na rzecz strategii wyższej. Syjonizm.

43. (57). 31-IX-1.X.2014, Kraków, PAU. Temat konferencji: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Tytuł referatu: Cywilizacja żydowska w teologii, filozofii, mistyce i syjonizmie.

44. (58). 22.X.2014, Kraków, WSP. Temat konferencji: Najnowsze doświadczenia współpracy polsko-izraelskiej. W 130. Rocznicę Kongresu syjonistycznego w Katowicach. Tytuł referatu: Przewartościowywanie tradycyjnych wartości żydowskich w syjonizmie.

45. (60). 17. I. 2015, Gniezno UAM. Temat konferencji: Mistycyzm i magia w myśli żydowskiej. Tytuł referatu: Religia w służbie polityki. Mistycyzm syjonizmu religijnego.

46. (63). 17-20. VI. 2015, Gdynia, PTR. Temat konferencji: Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata. Tytuł referatu: Wkład syjonizmu religijnego w politykę i w  sukcesy syjonizmu.

47. (66). 14-16.IX.2017, Toruń, PTR. Temat konferencji: Religie w dialogu kultur. Reformacja – Dialog – Kultury. Tytuł referatu: Religie w wizji filozofii bezpieczeństwa.

48. (67). 22-23 I. 2018, Gniezno, UAM. Temat konferencji: Israel od marzenia do spełnienia. “A jeśli zechcecie, nie będzie to baśnią” (Theodor Herz). Tytuł referatu: Feminizm w syjonizmie.

49. (68). 15- 19.VII. 2018, Kraków, UJ, Galicia. Temat konferencji: The XI-th Congress of the EAJS 2018. Tytuł referatu: Prophecy in Jewish personalism, existentialism and phenomenology.

50. (70).  26-28. IX. 2018, Kraków, PAU. Temat konferencji:Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Tytuł referatu: Syjonizm Zielony. Ekologia jako sacrum.

51. (72). 15-16.XI. 2019, Poznań, UAM, PTR. Temat konferencji: Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji. Tytuł referatu: Proroctwa biblijne w interpretacji niewierzących. 

Konferencje zagraniczne

1. (3).  18. – 27. VII. 1988, Jerozolima. Temat konferencji:  Continuing Workshops on University Teaching  of Jewish Civilization  Kierownik: Moshe Davis.

2. (8).  11. – 24. VII. 1991, Jerozolima. Temat konferencji:  Continuing Workshops on University Teaching   of Jewish Civilization  Kierownik: Moshe Davis.

3. (9). 14 – 17   VII.1991, Jerozolima. Temat konferencji:  Martin Buber Contemporary Culture and Thought. Kierownik: Nathan Rotenstreich.

4. (14). 1.- 30. V.1997, Wolfenbuttel (Niemcy). Forschungen über die Geschichte der deutschen Aufklärung.  Kierownik: Ewa Engel   Tytuł referatu:  Die deutsche Aufklärung und die jüdische Haskala

5. (34). 25- 30.XI.2007 Košice (Słowacja), Uniwersytet im. Józef’a Safarik’a. Tematyka wykładów: Filozofia żydowska. Kierownik: Maria Micaninova. Wykłady: 1. Czym filozofia i mistyka żydowska może i powinna wzbogacić nasze myślenie; 2. Trzy formy racjonalizmu żydowskiego w średniowieczu; 3. Trzy rodzaje średniowiecznej mistyki żydowskiej jako źródło największych różnic między judaizmem a chrześcijaństwem; 4. Kabała w XX wieku.

6. (42). 20-24. VII.2014, Paryż, EAJS [European Assotiation for Jewish Studies]. Temat konferencji: Jewish and Non-Jewish cultures in contact. New Jewish Perspectives. Kierownik konferencji: Judith Olszowy-Schlanger. Tytuł referatu: Les transpositions du sacré dans le judaïsme du XX siècle.

Współpraca z zagranicą

Na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie byłem trzykrotnie: 4.XI-4.XII.1986 -stypendium Uniwersytetu Hebrajskiego, 18-27.VII.1988 oraz 11-27.VII.1991. Dwie ostatnie daty dotyczyły udziału w Kongresie Cywilizacji żydowskiej w sekcji „Filozofia żydowska” (Temat konferencji brzmiał: Continuing Workship on University Teaching of Jewish Civilization), oraz na Kongresie Buberowskim w Jerozolimie. W r.2001-2002 otrzymałem grant celem opracowania filozofii żydowskiej XX wieku. W grancie tym przewidziany był przewidziany wyjazd do Izraela. Niestety wojna domowa w Izraelu uniemożliwiła mi ten wyjazd i zamieniłem go na badania w Nowym Jorku.

W dniach 22.II-20.III.2002 byłem w Nowym Jorku. Wyjazd ten odbyłem w ramach grantu dotyczącego zbierania materiałów do filozofii żydowskiej XX wieku. Zbierałem materiały głównie w Leo Baeck Institute oraz w Jewish Theological Seminary. Po raz drugi byłem w Stanach Zjednoczonych (w ramach grantu UJ) w dniach 10.VII-8.VIII.2005. W czasie pobytu korzystałem z bibliotek żydowskich uczelni w Nowym Jorku.

GŁÓWNE  WZMIANKI dot. judaizmu

1988: Kongres w Jerozolimie

1991: (1) Kongres w Jerozolimie; (2) Katarzyna Kieta, W Jerozolimie patrzą na Wschód, Echo Krakowa z dnia 6.VIII 1991; (3) Marian Nowy Filozofia Żydów, Dziennik Polski 1991.

-1995: (1) Michał Galas:  Bericht von Buchern – Zu einigen polnischen Neuerscheinungen (II)  [w ]  Judaica. Beitrage zum Verstehen des Judentums  1995, Heft 4 (Dezember), s.256-257. (2) [ Redakcja]: Nowości wydawnicze.  Średniowieczna filozofia  żydowska  [w]  Acta Universitatis Jagellonicae, 3,136 (1995) 17. (grudzień).   

1996: (1) [Redakcja]: Filozofia przetrwania [w] Gazeta Krakowska, Kraków, 18.I.1996, O. s.17. (2). J. Pawlica, W kręgu filozofii żydowskiej [w]Dziennik Polski, Kraków, 5.II.1996, O. s.12. (3). [Redakcja]:  Studia z magii na UJ [w]  Gazeta Polska  , Kraków, 7/96, O. s.3. (4).  Jerzy Kosiewicz:  Noty o książkach [w]  Edukacja filozoficzna   20(1995) 386-387 Uniw. Warszawski [ na temat Średniowiecznej fil.żyd.]  O. s. 368-387. (5). Marian Nowy, Filozofia Żydów, Dziennik Polski, s. 5.

1997: (1).Krzysztof Pilarczyk:  Poliglotyzm książki żydowskiej: Wprowadzenie do zagadnienia   (s.401-412) [w:] Krzysztof Pilarczyk (ed.): Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich,1997, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 42. O.s.409.[na temat Śred. fil. żyd.]. (2). Sławomir  Żurek: Sakralne motywy żydowskie w poezji Aleksandra Wata [w:] Krzysztof Pilarczyk (ed.): Zydzi i judaizm we wpółczesnych badaniach polskich,1997, Księgarnia Akademicka, Kraków,s. 452.O.s.434. [na temat Średn.fil. żyd.] 

1998: (1).Stanisław Franczak:  W kręgu książek. Jerzy Ochman, Peryferie filozofii żydowskiej  [w] Forum Myśli Wolnej, Kraków, nr 1, s.27, O. s

1999: (1). Jan Pawlica: Dzieje filozofii żydowskiej [w:] Acta Universitatis Jagellonicae 6 (234), II, 199,O. s.15. (2).Jerzy Kosiewicz: Filozofia żydowska w ujęciu historycznym [w:] Edukacja Filozoficzna 28 (1999) 359-367, O. s. 359-376.

2000: (1).Henryk Zimoń (red.) Religia w świecie współczesnym, Studia Religiologiczne, 2000, Lublin, KUL,  s.653. O.s.377 (Rozdział Ryszarda Rubinkiewicza pt. Judaizm).

2001: (1). O.Daniel Maria Autobiografia (Daniel Rufeisen). 2001, Kraków, Krakowskie Wydawnictwo O.Karmelitów.(2). [Magdalena Curzydło] O.Daniel Maria Autobiografia (Daniel Rufeisen). 2001, Kraków, Krakowskie Wydawnictwo O.Karmelitów. (3).D.Grinberg: J.O: Filozofia Oświecenia żydowskiego, Studia Judaica 1-2(2001) 211-214.O. s. 211-214. 

2002: (1). E. Stachowska, Bibliografia Przeglądu Religioznawczego, Przegląd Religioznawczy 4/206. J.O. s. 184. 

2005: (1). Jacek Sieradzan: Szaleństwo w religiach świata, O. s. okładka tylna; (2). Studia Judaica. Numer dedykowany prof. Jerzemu Ochmanowi, Kraków, 2005. Rok VIII, Nr 1-2 (15-16) 2005, O.s.1-5.

2006: (1).Marcin Karas: Fundamentalizm a droga do uniwersalizmu (na marginesie artykułu prof. Jerzego Ochmana), Nomos, 3/54 (2006), O.,s. 167-170. (2) Ewa Głębocka, Integralność człowieka w monistycznej koncepcji A.I. Kooka, Nomos 53/54 (2006). O. s. 54. (3) Barbara Kafel, Leo Straussa analiza kwestii żydowskiej i prób jeje rozwiązania, Nomos, 53/54 (2006); (4) Józef Baniak, Między odwagą i bojaźnią. Problematyczność relacji wzajemnych między człowiekiem i Bogiem. Filozofia religii 2 (2006), s. 9, 13. Poznań UAM; (5) J. Baniak, O potrzebie dialogu między religiami i kościołami, Filozofia dialogu 4 (2006), s. 11; (6) Krzysztof Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej do Haskali,UJ Kraków, s. 338. O., s. 283, 324.

2007: M. Galas, Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studium z dziejów judaizmu w XIX wieku, 2007, Austeria, Kraków, s. 335, O. s. 59, 316.

2008: Jeszajahu Leibowic, Pięć ksiąg wiary (Wprowadzenie, przekład, opracowanie krytyczne Marzena  Zawanowska), 2008, KUL, Lublin, s.156. O. s. 23,60,94,153.

2013: [anonim], Jerzy Ochman, Filozofia socjalizmu żydowskiego, s. 1-2. 

2014: (1). European Association for Jewish Studies, Paris 20-24 juillet 2014. Xth  Congress of the  European Association of Jewish Studies. Jewish and  non-Jewish cultures in contact: new research perspectives. Cultured juives et contacts interculturels: perspectives de recherche. Paris, 2014, s. 127. O. s.  92, 125. (2). S. Gąsiorowski (red.), Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne,  2014, Kraków, PAU, s. 323, O. s. 45.

Dotychczas opublikowałem Książki: 4/6 (od r.1992); Artykuły:57/130 (od r. 1987); Przekłady 2/7 (r.2003), Promocje magisterium 34/153 (od r. 1985-2006); Doktoraty: 4/7 (od 1993-2010); recenzje doktoratów, habilitacji, profesury: 6/13; Przedmioty dydaktyczne: 3 (od 1993-2004); Konferencje w Polsce: 51/70, od r. 1993->); Konferencje zagraniczne 6/52 od r. 1988>), Pobyt w Izraelu 3, w USA: 2. Obecnie przygotowuję IV i V tom Historii Filozofii żydowskiej (XX wiek). 

Informacja na tej podstronie została przygotowana i opublikowana przez członka/inię PTSŻ i to on/a odpowiada za jej treść.