Andrzej Trzciński

 

Andrzej Trzciński, dr hab., prof. UMCS, emeritus. Pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1983–2018. 
Prowadzi badania z zakresu kultury materialnej i artystycznej Żydów aszkenazyjskich dotyczące:
- zabytków żydowskich na historycznych obszarach Rzeczypospolitej (ich inwentaryzacja i edycja jako źródeł, z opracowaniem obejmującym cechy formalno-stylowe, ikonograficzne i paleograficzne, wraz z kontekstem historycznym);
- ikonografii i ikonologii przedstawień na zabytkach sepulkralnych, w wyposażeniu i wystroju synagog, na sprzętach ze sfery kultu i obrzędów;
- epigrafiki i paleografii hebrajskiej.

Publikacje w układzie chronologicznym:

- Formy nagrobkowe na cmentarzach żydowskich w Polsce, „Kalendarz Żydowski 1984–1985”, wyd. Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL,  Warszawa 1984, s. 80–89.

- Cmentarze muzułmańskie w Polsce, „Spotkania z Zabytkami”, R. IX: 1985, nr 2 (20), s. 58–59.

- Gmina żydowska i kirkut w Józefowie, „Fołks Sztyme”, 1986, nr 35, s. 11.

- Stary cmentarz żydowski w Lublinie, „Kalendarz Żydowski 1987–1988”, wyd. Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL, Warszawa 1987, s. 44–51.

- Zatarte obrazy, „Spotkania z Zabytkami”, R. XI: 1987, nr 5 (33), s. 14–17.

- Z przeszłości gminy żydowskiej w Sokołowie Małopolskim, „Fołks Sztyme”, 1988, nr 25, s. 11–12.

- „Będziecie mieszkać w szałasach przez siedem dni” (III Mojż. 23,42), „Polska Sztuka Ludowa”, R. XLIII: 1989, nr 1–2,
s. 89–90.

- Polichromia nagrobków na cmentarzach żydowskich w Polsce południowo-wschodniej, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XLIII: 1989, nr 1–2, s. 63–64.

- Judaica, [w:] Coraz krótsza pamięć. Nabytki Muzeum Wsi Lubelskiej 1987 [katalog wystawy], red. Grażyna Sopylak, wyd. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Lublin 1989, s. 49–50.

- Śladami Żydów jarosławskich, „Fołks Sztyme”, 1989, nr 48, s. 9.

- Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, wyd. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie, Lublin 1990, [ss. 40].

- The Traces of Monuments of Jewish Culture in the Lublin Region, przeł. Małgorzata Sady, wyd. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie, Lublin 1990 [ss. 32].

- A Guide to Jewish Lublin and Surroundings, przeł. Danuta Molska, wyd. Jewish Information and Tourist Bureau – Our Roots, Lublin–Warsaw 1991, [ss. 80].

- Kamienne archiwalia, „Fołks Sztyme”, 1991, nr 18, s. 10.

- Żydowska plastyka nagrobna ziem między Wisłą a Bugiem, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. 6: Między Wschodem
a Zachodem, red. Jerzy Kłoczowski, część 3: Kultura artystyczna, red. Tadeusz Chrzanowski, wyd. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1992, s. 269–289.

- Pejsachówka! „Spotkania z Zabytkami”, R. XVI: 1992, nr 1 (59), s. 30–32 (współautor Grzegorz Miliszkiewicz).

- Żydowskie miasto w Lublinie [rec. książki: Majer Bałaban, Żydowskie miasto w Lublinie, przeł. z niemieckiego Jan Doktór, Wydawnictwo FIS, Lublin 1991], „Kresy. Kwartalnik Literacki”, R. III: 1992, nr 12, s. 220–222.

- Żydzi lubelscy i ich cmentarze. Jews of Lublin and Their Cemeteries, wyd. Fundacja Sary i Manfreda Frenkel, [b.m., 1992], [ss. 8 nlb.].

- Polichromia kuczki w Tyczynie, „Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Towarzystwa Karpackiego”, z. 5: 1993, s. 93–99.

- Kilka uwag odnośnie najstarszych nagrobków na cmentarzu żydowskim w Lesku, „Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Towarzystwa Karpackiego”, z. 5: 1993, s. 50–55.

- Masorot szel polichromia al macewot jehudijot be-Polin – u-macewet ha-Choze mi-Lublin, [w:] Cadikim we-ansze maase –  mechkarim be-chasidut Polin, red. Rachel Elior, Israel Bartal, Chone Shmeruk, wyd. Mosad Bialik et al, Jeruszalajim 1994,
s. 119–126.

- Symbolika światła na nagrobkach żydowskich w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Symbol w kulturze, red. Gerard Głuchowski, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1995, s. 147–184.

- Nagrobek jako źródło historyczne do początkowego okresu dziejów gminy (na przykładzie Lublina, Chełma, Leska
i Szczebrzeszyna), [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Jerzy Woronczak, t. 2, Cmentarze żydowskie, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1995, s. 57–67.

- Inskrypcje w łęczyńskiej synagodze, „Merkuriusz Łęczyński. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej”, 1995, nr 8, s. 32.

- Landmarks and Traces of Jewish Culture in Lublin. Guide Book, transl. Małgorzata Perehubka-Chmielewska, wyd. Advertising Agency AD REM, Lublin 1996, [ss. 16].

- Wartości historyczne, religijne i artystyczne starego cmentarza żydowskiego w Lublinie, [w:] Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim. Lublin, 1416 grudzień [sic!] 1994 r., red. Wojciech Hawryluk, Grzegorz Linkowski, wyd. Wydawnictwo DABAR, Lublin 1996, s. 89–96, 139–143.

- Kubki dwuuche, „Spotkania z Zabytkami”, R. XX: 1996, nr 3 (109), s. 24–26, (współautor Grzegorz Miliszkiewicz).

- Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie (1), „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 1996, nr 4 (50), s. 80–84.

- Symbole i obrazy. Treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, [ss. 168 + 44 nlb. (ilustracje)].

- Nagrobki z XVI wieku na cmentarzu żydowskim w Szczebrzeszynie, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 2123 XI 1995, red. Krzysztof Pilarczyk, wyd. Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1997, s. 349–365 (współautor Jan Paweł Woronczak).

- Polichromie nagrobków żydowskich, „Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie”, t. 6: 1997, s. 3–9.

- Dwie strony medalu, [rec. książki: Żydzi lubelscy. Materiały z sesji poświęconej Żydom lubelskim, Lublin, 1416 grudzień [sic!] 1994 r., red. Wojciech Hawryluk, Grzegorz Linkowski, wyd. Wydawnictwo DABAR, Lublin 1996], „Akcent”, R. XVIII: 1997, nr 3 (69), s. 143–145.

- Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie (2); (3), „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 1997, nr 1 (51), s. 65–69, nr 4 (54), s. 83–86.

- Prace inwentaryzacyjne na kirkucie w Lesku, „Bieszczad. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział w Michniowcu”, R. 4: 1997, s. 23–32.

- Nagrobki z XVI wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej, [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 2, red. Tadeusz Radzik, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, s. 41–64 (współautor Jan Paweł Woronczak).

- Nagrobki z XVII wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej, [w:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, t. 2, red. Tadeusz Radzik, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, s. 65–113 (współautor Marcin Wodziński).

- Żydzi lubaczowscy i ich cmentarz, „Rocznik Lubaczowski”, t. 8: 1998, s. 103–158 (współautor: Paweł Sygowski).

- Hebrajski epigraf (przyczynek do lokacji Frampola), „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 1998, nr 1 (55), s. 53–55.

- Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (część 1), „Studia Judaica”, R. II: 1999, nr 1(3), s. 87–102 (współautor Marcin Wodziński).

- O „piętnastowiecznych” macewach z Chełma (weryfikacja ustaleń Szymona Milnera), „Rocznik Chełmski”, t. 5: 1999, s. 283–295.

- XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2, Materiały z konferencji, Kraków 2426 XI 1998, red. Krzysztof Pilarczyk, Stefan Gąsiorowski, wyd. Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków 2000, s. 113–139 (współautor Marcin Wodziński).

- Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2, Materiały z konferencji, Kraków 2426 XI 1998, red. Krzysztof Pilarczyk, Stefan Gąsiorowski, wyd. Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków 2000, s. 141–159 (współautor Marcin Wodziński).

- Wystrój malarski synagogi w Pińczowie (część 2), „Studia Judaica”, R. III: 2000, nr 1 (5), s. 91–98 (współautor Marcin Wodziński).

- XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, „Rocznik Przemyski”, t. 36: 2000, z. 4: Historia, s. 59–100 (współautor Marcin Wodziński).

- Zachowane wystroje malarskie bóżnic w Polsce, „Studia Judaica”, R. IV: 2001, nr 1–2 (7–8), s. 67–95.

- Cmentarz żydowski w Lesku. Część I – wiek XVI i XVII, wyd. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków [2002], [ss. 186 + 11 plansz], (współautor Marcin Wodziński).

- Cmentarz żydowski w Wielkich Oczach, wydał nakładem własnym Krzysztof Dawid Majus, Lublin–Tel Awiw 2002, [ss. 156].

- Netile z kolekcji Piotra Ogorzałego, wstęp: Andrzej Trzciński, układ i opracowanie not katalogowych: Andrzej Trzciński, Piotr Ogorzały, wydane nakładem własnym Piotra Ogorzałego, Lublin 2003, [ss. 65 +CD].

- Some Remarks on Leszek Hońdo's Study of the Old Jewish Cemetery in Kraków, transl. from Polish Gwido Zlatkes [rec. książek: Leszek Hońdo, Stary żydowski cmentarz w Krakowie. Historia cmentarza. Analiza hebrajskich inskrypcji, Kraków 1999; Leszek Hońdo, Inskrypcje starego żydowskiego cmentarza w Krakowie. Cz. 1, Kraków 2000], “Polin. Studies in Polish Jewry”, t. 16: 2003, s. 467–482 (współautor Marcin Wodziński).

- Wystrój sztukatorski i malarski synagogi w Łańcucie, [w:] Od starożytności do współczesności. Język –  literatura –  kultura. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szamaj, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 247–280.

- Badania paleograficzne nad pismem hebrajskim średniowiecznym i nowożytnym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio L: Artes, t. 2: 2004, s. 61–82.

- Cmentarze żydowskie w Biłgoraju, [w:] Biłgoraj czyli raj. Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma, red. Monika Adamczyk-Garbowska, Bogusław Wróblewski, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 105–124 (współautor Zuzanna Brzozowska).

- Landmarks and Traces of Jewish Culture in Lublin. Guide Book, przeł. Monika Adamczyk-Garbowska, Małgorzata Perehubka-Chmielewska, wyd. Advertising Agency AD REM, Lublin [2005], [ss. 32; rozszerzona i uaktualniona wersja wydania z 1996 r.].

- Przewodnik po zabytkach kultury żydowskiej w Lublinie, wyd. Agencja Reklamy AD REM, Lublin [2006], [ss. 28].

- Yeshivat Chachmei Lublin, przeł. Monika Adamczyk-Garbowska, wyd. Advertising Agency AD REM, Jewish Community of Warsaw, Lublin [2006], [ss. 16].

- Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIIIXX wieku. Studium paleograficzno-epigraficzne, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, [ss. 242 +156 nlb. (plansze) +CD].

- Explanation, “Polin. Studies in Polish Jewry”, t. 19: 2007, s. 613–618, (współautor: Marcin Wodziński).

- Pińczowskie graffiti synagogalne, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 4, red. Krzysztof Pilarczyk, wyd. Polska Akademia Umiejętności i Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków 2008, s. 143-166.

- Do Redakcji, “Skarby Podkarpackie” (Rzeszów), 2008, nr 3 (10), s. 7 [polemika z Andrzejem Potockim].

- Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, [ss. 298 +26 nlb. (plansze) +CD] (współautor Jerzy Sobota).

- Toldot Adam, czyli genealogia żydowska, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” (Lublin), t. 1, 2009, s. 46–68.

- Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci; materiały zebrane przez Abrahama Kronenberga, przeł. z jidysz i hebrajskiego Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński i Marzena Zawanowska, wyd. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

- Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich, wybór, opracowanie i przedmowa Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009 [ss. 632].

- Cmentarz żydowski w Lesku. Część II – wiek XVIII, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, [ss. 218 +12 nlb. (plansze)].

- Ezrat naszim / babiniec – jako przestrzeń rzeczywista, [w:] Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 43-58.

- Cmentarze żydowskie w XIX i XX wieku (do holokaustu) w Europie Środkowo-Wschodniej jako tekst kultury, [w:] Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku, red. Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 265-281.

- Eliezer z Damaszku w Baligrodzie, „Bieszczad. Rocznik Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki” (Ustrzyki Dolne) 2010, t. 16, s. 181-194.

- Живописный декор, сохранившийся в синагогах Польши, „Вісник Харківської державної академії дизайну
і мистецтв” (Харків), 2010, вкпуск 3, nr 8, s. 102-136.

- [rozdziały:] Technologiczne i formalne cechy nagrobków (współautor Aneta Krzywicka), s. 99-111; Charakterystyka formalna inskrypcji, s. 113-116; Aspekty filologiczne inskrypcji, s. 117-136; Katalog nagrobków, s. 137-306, [w:] Cmentarze żydowskie w Sandomierzu, red. Piotr Sławiński, Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2011.

- „To, czego pragnąłem, spłonęło w ogniu”. Hebrajski epigraf z Józefowa, „Studia Żydowskie. Almanach” (Zamość), R. I: 2011, nr 1, s. 13-18.

- Do Redakcji, “Skarby Podkarpackie” (Rzeszów), 2011, nr 4 (29), s. 2 [polemika z Andrzejem Potockim].

- [rec. książki: Katalog judaików – starych druków w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie z dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, z faksymiliami wybranych elementów opisanych druków, opracował Krzysztof Pilarczyk, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2011], „Studia Judaica” R. XIV, 2011, nr 2(28), s. 410-412.

- Cmentarze żydowskie w Sokołowie Małopolskim, „Rocznik Sokołowski”, wyd. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej, 2011, nr 8, s. 133-195 (współautor Paweł Sygowski).

- Kuczka w Tyczynie i jej wystrój malarski, [w:] Galicyjskie spotkania 2011, red. Urszula Jakubowska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa [2012], s. 257-280.

- Śladami Żydów. Lubelszczyzna, teksty Adam Kopciowski, Marta Kubiszyn, konsultacja naukowa i redakcja merytoryczna Andrzej Trzciński, Adam Kopciowski, Marzena Zawanowska, redakcja Magdalena Prokopowicz, wyd. Stowarzyszenie Panorama Kultur, Lublin 2011.

- Legendarne i tajemnicze macewy w Szczebrzeszynie, „Studia Żydowskie. Almanach” (Zamość), R. II: 2012, nr 2, s. 11-18.

- Stary cmentarz żydowski w Lublinie, „Pogranicze. Polska-Ukraina” (Drohobycz-Lublin), R. IV: 2012, s. 349-372.

- Bałaban po raz drugi, [rec. książek: Majer Balaban, Die Judenstadt von Lublin, mit Zeichnungen von Karl Richard Henker, Nachwort Hartmut Egger, Nachdruck der Ausgabe von 1919, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka Teatr NN“ Lublin, Lublin 2012; Majer Bałaban, Żydowskie miasto w Lublinie, z rysunkami Karla Richarda Henkera, z niemieckiego przełożył Jan Doktór, posłowie Hartmut Egger, wyd. Ośrodek „Brama Grodzka Teatr NN“ Lublin, Lublin 2012], „Akcent” (Lublin) R. XXXIV: 2013,
nr 1 (131), s. 139-149.

- O miasteczku, gdzie stolarz był poetą, [rec. książki: Philip Bibel, Szebreszin, z angielskiego przełożył Tomasz Pańczyk, wydane nakładem własnym tłumacza, Warszawa 2012], „Akcent” (Lublin) R. XXXIV: 2013, nr 1 (131), s. 152-155.

- [hasło] Szachna Szalom, [w:] Encyklopedia katolicka, red. Edward Gigilewicz, Towarzystwo Naulowe KUL, t. 18, Lublin 2013, kol. 1390.

- Les livres du souvenir, une source de savoir sur l’histoire, la culture et l’extermination des Juifs polonais, traduit du polonais par Patrycja Kowalczyk, „Revue d’Histoire de la Shoah” (Paris), 2014 (mars), nr 200, s. 25-82 (współautorzy: Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski).

- [hasło] Żydowska sztuka, [w:] Encyklopedia katolicka, red. Edward Gigilewicz, Towarzystwo Naukowe KUL, t. 20, Lublin 2014, kol. 1640-1646.

- Od Lublina do Lublina. Stary kirkut w Lublinie – studium przypadku w badaniach cmentarzy żydowskich, „Rozprawy Komisji Językowej” (Wrocławskie Towarzystwo Naukowe) 2015, t. 41, s. 35-43.

- Sefer Pruszków. Księga pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic, red. Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, przeł. z jidysz i hebrajskiego: Monika Adamczyk-Garbowska, Daria Boniecka-Stępień, Dariusz Dekiert, Małgorzata Lipska, Anna Piątek, Weronika Romanik, Andrzej Trzciński, Marzena Zawanowska, Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza, Pruszków 2016 [ss. 460].

- Ocalałe macewy w włodawskich kirkutów, „Zeszyty Muzealne. Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie”, t. 17, 2016, s. 63-88 +12 ss. nlb. ilustracje (współautor Paweł Sygowski).

- [rec. książki: Magdalena Bendowska, Jan Doktór, Amsterdam polskich Żydów. Stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2016], „Studia Judaica” t. 19, 2016, nr 2(38), s. 331-335.

- O cmentarzu żydowskim w Lubyczy Królewskiej, [w:] Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. Mariusz Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 271-286, wyd. Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej (współautor Mariusz Koper).

- Składnik informacyjny w hebrajskich epitafiach ze starego cmentarza żydowskiego w Lublinie, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 8, 2017, s. 129-188.

- Treści eschatologiczne w epitafiach ze starego cmentarza żydowskiego w Lublinie, „Artes Humanae” (Lublin), t. 2, 2017, s. 9–29.

- Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, [ss. 862 +36 nlb. (plansze)].

- [rozdziały] Typologia nagrobków żydowskich, s. 44-59; Struktura i treść inskrypcji, s. 60-69; O materiałach, czyli z czego robiono nagrobki, s. 70-77; Zdobnictwo nagrobków, s. 78-107; Pisma stosowane na nagrobkach żydowskich, s. 108-116, [w:] Teresa Klimowicz, Paweł Sygowski, Monika Tarajko, Andrzej Trzciński, Ogrodnicy pamięci. Cmentarze żydowskie. Podręcznik dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa lokalnego, Lublin 2018, wyd. Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” [ss.213].

- „Zaszło jego słońce w południe”. Słowne i ikoniczne obrazowanie śmierci na nagrobkach żydowskich w Polsce w XIIIXX wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 66 (4) 2018, s. 415-437.

- This Very Stone Shall Be a Witness. The Jewish Cemetery in Wielkie Oczy, transl. from polish Marcin Garbowski, wyd. Wielkie Oczy Foundation Publishing, White Plains, New York 2019 [ss. 370].

- [biogramy:] Aszkenazy Dow Ber ben Mosze, Aszkenazy Jehoszua Heszel ben Meszulam Zalman, Aszkenazy Meszulam Zalman ben Meszulam Zalman, Awraham Abele ben Israel Iser ben Mosze, Ejger Alter Azriel Meir ben Awraham, Ejger Awraham ben Jehuda Lejb, Ejger Israel Noach ben Awraham, Ejger Jehuda Lejb ben Szlomo, Ejger Szlomo ben Awraham, Fromer Arje Cwi, Heilperin Awraham ben Chaim, Heilperin Awraham ben Eliezer Lipman, Heilperin Binjamin Wolf ben Awraham, Heilperin Hadasa bat Binjamin Wolf, Heilperin Meir ben Binjamin Wolf, Heilperin Mosze ben Binjamin Wolf, Horowic Azriel ben Dow ha-Lewi, Horowic Jakow Icchak ben Awraham Eliezer ha-Lewi, Lewinsztejn Josef ben Awraham Abusz, Luria Szlomo ben Israel Iserl, Luria Szlomo ben Jechiel, Meir ben Gedalja, Montalto Mosze ben Elija, Rabinowicz Josef Cadok ben Jakow ha-kohen, Szalom Szachna ben Josef, Szapira Jehuda Meir, Szor Efraim Szlomo Zalman ben Naftali Hirsz) [w:] Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon, red. naukowa Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Sławomir Jacek Żurek, Monika Adamczyk-Garbowska, wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019.

- Macewa średniowieczna na cmentarzu żydowskim w Chełmie, „Rocznik Chełmski” t. 23, 2020, s. 418-431 (współautor Paweł Sygowski).

- Słowne i ikoniczne reprezentacje motywu księgi/książki na nagrobkach żydowskich w Polsce, „Kwartalnik Historii Żydów” 2020, nr 3 (275), s. 509–550.

- XVII-wieczne macewy z Chęcin - aspekty historyczne i kulturowe, "Studia Judaica" 23 (2020), nr 1 (45), s. 1-42.


Informacja na tej podstronie została przygotowana i opublikowana przez członka/inię PTSŻ i to on/a odpowiada za jej treść.